Επιχείρηση
Μάνατζερ (Εις Μνήμην Άντη Χατζηκωστή)
Υπηρεσίες
Μικρομεσαία Επιχείρηση
Βιομηχανία / Μεταποίηση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Best Wokplace / Εργοδότης Προτίμησης
Τουρισμός / Ψυχαγωγία / Εστίαση
Ανάπτυξη Γης / Κατασκευές

Platinum Sponsor

Powered By

Gold Sponsor

Χορηγός Επικοινωνίας

Οργανωτές

Silver Sponsors